Logo

اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر

دسته بندی : عکس
1398/11/29
گروه کوارتت خلیج فارس شامگاه دوشنبه 28 بهمن ماه و در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر به سرپرستی امین غفاری درتالار رودکی اجرا کرد.
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101869828332_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101884548380_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101839642919_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101851195361_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101815233727_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101808153198_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101802376976_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101799582031_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101793805810_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101829953774_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101766415342_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002101775172838_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002102851009274_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002102844860393_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002102814861310_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002102829581357_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002102823432476_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews
اجرای گروه کوارتت خلیج فارس در ششمین شب جشنواره موسیقی فجر http://edit.tazenews.ir/Media//Image/2020/02/202002102787470842_Thum.jpg گروه کوارتت خلیج فارس Tazenews


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000